Se apprezzi quello che facciamo e vuoi aiutarci a crescere,

sostienici con una donazione.

Grazie di cuore a chi ci darà una mano!

 

Support this project by making a donation

 

Studi e ricerca multidisciplinare a carattere scientifico, dal voler comprendere cosa c’è oltre la parte visibile dell'essere umano. Della musica delle piante, della radionica, radiestesia, psicotronica e dell’arte;  la diffusione della propria attività, anche attraverso l’organizzazione di rassegne, saggi, riviste, seminari, convegni, corsi, pubblicazioni multimediali e telematiche, itinerari archeo-turistici munendosi di tutti i mezzi necessari.

Multidisciplinary studies and research of a scientific nature, from wanting to understand what is beyond the visible part of the human being. Of the music of plants, of radionics, radiesthesia, psychotronics and art; the diffusion of its activity, also through the organization of reviews, essays, magazines, seminars, conferences, courses, multimedia and telematic publications, archaeological-tourist itineraries, and all the necessary means.

Multidisziplinäre Studien und Forschungen wissenschaftlicher Art, um zu verstehen, was jenseits des sichtbaren Teils des Menschen ist. Von der Musik der Pflanzen, von Radionik, Radiästhesie, Psychotronik und Kunst; die Verbreitung seiner Tätigkeit, auch durch die Organisation von Rezensionen, Aufsätzen, Zeitschriften, Seminaren, Konferenzen, Kursen, multimedialen und telematischen Publikationen, archäologisch-touristischen Routen und allen notwendigen Mitteln.

 

Des études pluridisciplinaires et des recherches de nature scientifique, de vouloir comprendre ce qui est au-delà de la partie visible de l'être humain. De la musique des plantes, de la radionique, de la radiesthésie, de la psychotronique et de l'art; la diffusion de son activité, également à travers l'organisation de revues, essais, revues, séminaires, conférences, cours, publications multimédia et télématiques, itinéraires archéologiques-touristiques, et tous les moyens nécessaires.

Estudios multidisciplinarios e investigaciones de naturaleza científica, desde querer comprender qué está más allá de la parte visible del ser humano. De la música de las plantas, de la radiónica, la radiestesia, la psicotrónica y el arte; la difusión de su actividad, también a través de la organización de revisiones, ensayos, revistas, seminarios, conferencias, cursos, publicaciones multimedia y telemáticas, itinerarios arqueológico-turísticos y todos los medios necesarios.

Многодисциплинарные исследования и исследования научного характера, от желания понять, что находится за пределами видимой части человека. Из музыки растений, радионики, радиестезии, психотроники и искусства; распространение его деятельности, а также посредством организации обзоров, эссе, журналов, семинаров, конференций, курсов, мультимедийных и телематических публикаций, археолого-туристических маршрутов и всех необходимых средств.

Multidisciplinary studiis investigationis et scientifica, ex illis quae iacet wanting intelligere quam quod est ex parte visibilis homini. De musica de plantis, de radionics, Dowsing, psychotronic et ars; propagationem in actionibus suis, per ordinationem inter spectacula Index rerum a se journals, seminaria, atque exercitium, ordines, multimedia et computatrum publications, et archaeologiam itineraries Tornacense de quolibet est necessarium.

 

人間の目に見えない部分を超えて理解することを望むことから、科学的性質の学際的な研究と研究。 植物の音楽、ラジオニクス、放射感覚、精神神経科学、芸術のうち、 エッセイ、雑誌、セミナー、会議、コース、マルチメディアおよびテレマティック出版物、考古学的観光ガイドライン、および必要なすべての手段の編成を通じて、その活動の普及を促進する。

從科學角度進行多學科研究和研究,從想要了解超越人類可見部分的東西。 植物,放射性,放射性,精神病學和藝術的音樂; 通過組織評論,散文,雜誌,研討會,會議,課程,多媒體和遠程信息出版物,考古旅遊行程以及所有必要的手段來傳播其活動。

 

Multidisciplinary հետազոտություններ եւ գիտական բնույթի հետազոտություններ, որոնք ցանկանում են հասկանալ, թե ինչն է մարդու տեսանելի մասից դուրս: Բույսերի երաժշտության, ռադիոնիկայի, ռադիեսեզիայի, հոգեբանության եւ արվեստի մասին; իր գործունեության տարածումը, ինչպես նաեւ ակնարկների, էսսեներների, ամսագրերի, սեմինարների, կոնֆերանսների, դասընթացների, մուլտիմեդիա եւ հեռուստատեսային հրատարակությունների, հնագիտական-տուրիստական երթուղիների եւ բոլոր անհրաժեշտ միջոցների կազմակերպման միջոցով: